Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Арексим инженеринг ЕАД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008-1682-C01 „Осигуряване на безопасни условия на труд и социални придобивки за служителите на Арексим инженеринг ЕАД” по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”, финансирана от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Изпълнението на проекта стартира на 01.07.2017 година и към момента вече са сключени договори с консултанта по проекта, с доставчик на лични предпазни средства и специално работно облекло, с фирма, която да изгради аспирационни системи в екструдерния цех.

Предстои да бъде проведен избор за транспортна фирма за превоз на работници и служители от и до работното им място, както и доставчик на оборудване за многофункционална спортна площадка, която ще бъде изградена пред административната сграда на Арексим инженеринг.

Общата стойност на дейностите по проекта е 196 560,00 лв., от които 157 248,00 лв. безвъзмездна финансова помощ и 39 312,00 лв. собствен принос, в това число средства по линия на Европейския социален фонд 157 248,00 лв.