Съобщение за набиране на ценови предложения за доставка и монтаж на спортни уреди

Възложител: Арексим Инженеринг ЕАД, ЕИК: 203029781, бенефициент по Проект BG05M9OP001-1.008-1682- C01 „Осигуряване на безопасни условия на труд и социални придобивки за служителите на Арексим Инженеринг ЕАД” по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Предмет на процедурата: Доставка и монтаж на уреди и пейки за многофункционална външна спортна площадка.